ࡱ>  !"#$%&'()*+,-.70123456?89:;<=>@ABCRoot Entry FpkU@SummaryInformation(\DocumentSummaryInformation8 dWordDocument2^ Oh+'0,( L X d p |$Zwm^2014t^ՋU_(ulQRXTdemoNormalAdministrator3@z>gKO@vtup@MjU@XID=WPS Office_11.1.0.10495_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,h$  Lenovo  0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.10495!3A8E4B2F485242E2BC52461A5737C8BB0Table/Data WpsCustomData P#KSKS2^o _s8,(G $ hu jk DN1 2021t^Zwmkppؚb/gNN_S:SbՋMRn lQ_bXYe^^X{w 1.TNNXTSN^X cgqNNUSMOlQ_bXv gsQĉ[ Q&{T 02021t^Zwmkppؚb/gNN_S:SbՋMRnlQ_bXYe^lQJT 0ĉ[v^XagNS\MOagN GWS^X0 2.Yuf[VVNXT^XcOTNPge Yuf[VVNXT^Xv dcO^X\MO@bBlvvsQPgeY ؏cOV[Ye蕄vf[Sf[MOPge0^XNXTS{vU_YeYuf[ gR-N_Qzhttp://www.cscse.edu.cn g⋤v gsQBlT z^0]S_VX Yf[Sf[MOfN0FO*g_Ye蕤vYuf[u^Xv cOVX Yf[Sf[MOfNS gD(v:ggQwQvыDe v^N2021t^7g31eMRcOYef[Sf[MODe0 3. ^J\kNu YUOLu[ ,g!kbX-Nv ^J\kNu /fcVQnfؚI{f[!hbbbxvzuYeNRvyf[xvz:gg-N V[~NbuN1\g*NNchHh0~~sQ|O{(W1\b!hbyx:gg v^N2021t^kNvf[u0 4. bNgQ*g=[]\OUSMOvؚ!hkNu YUOLu[ ,g!kbX-Nv bNgQ*g=[]\OUSMOvؚ!hkNu wQSO/fcV[~Nbu 2019t^02020t^y!heT(WV[ĉ[vbNg2t^ Q*g=[Ǐ]\OUSMOvnfؚ!hkNu vQchHhNOYu(WSkNf[!h bOYu(WT~kNu1\N;N{kNu1\Nc[ gR-N_ 0T~NMbNAm gR:ggTT~lQqQ1\N gR:gg0bNgQ*g=[]\OUSMOvؚ!hkNu^e:gsQNN0ON>yO49U_0 (WVX YYef[yx:ggf[`N NVX Q^J\ؚ!hkNu TgkNvYuf[VVNXT+T2t^bNgQ*g=[Ǐ]\OUSMOvvsQNXT _NSbP ^J\kNuTbNgQ*g=[]\OUSMOvؚ!hkNu bv\MO0 5.[f[Sf[MOSYe^DeQb!hf[SfN{tfLĉ[ 0I{ gsQ?eV{ĉ[ be^cOckS__eQf[0ckĉe_kNvvsQ?eV{OncTfPge0 7. t^N N]\O~S -Nv t^ YUO{ t^ v{el/f*bbk2021t^6g10e ^XNXT]\Ovet^g/}:Nt^ FOkNu(W!hgv>yO[0[`N0|QLI{ N\O:N]\O~S0vQ-N |^?QYe^\MO@bv]\O~S/fc(W|^?QVhQLNN|^?QYe^]\Ovt^P0 8.^XNXTcOvgqGr gNHNBl ^XNXT(Wb TecOvgqGr ^/f1[USr̀of ckb0MQQяgNgq {w[S f,gNyr_0s:Wb TT{Ջb TecNvgqGr^^\N T^HrgqGr0 9.lQ_bXgQwQTO(uv gHeNN gNHNBl ^XNXT{O(u gHeNNۏLb TTՋ bXT*N6kO(uvNN_{NN(W gHegQ0 10.kXQb TOo`e^laNHNNy b Te b TNXTwڋObfN [gqbX\MOĉ[agNT 0b Th 0kXbBl[teY[kXQvsQOo` kNPbN*N\MO0b TNXTvY T0NSxI{*NNOo`_{w[N0 ^XNXTb TOo` N[ pbqNb Ty^vb*O f[SfSvQN gsQNSՋDyO49fSb>yO49f~ I{0(W N TUSMONNvsQ]\Ov ^RkcO0]\O~St^PGW*bbk2021t^6g10e0 4 /nToE\l-Nv-NVlQl^X&{TagNv\MO ؏cO 0/noE\leg_Q0WL 00 5 bXUSMO;N{؏^[g^XNXTvNLV`Q0 s:Wb TTDyN,{35S Yt [bX]\O-NX[(W NڋO`b_v^XNXT ~eQNNUSMOlQ_bXݏ~ݏĉNڋOchHh^0 16.^XNXTe_SRYUOYt ^XNXTSesQlQzS^vgeOo` (WbXgOcEu e_Y gSR SeNbXUSMOT| NMQq_Tck8^X(u0V*NNSVǏOo` q_TՋX(uv #N0 17./f&T gc[vYePgTWs ,g!kՋ Nc[[(ufN NcCgbYXbNUO:gg>NRՋ[Ws0yr+Rc:yQSRbO(u>yO N@byN,g!kՋvsQvWs0[Qz0 NQaSTՋYePg0[(ufNI{ b[v #N0 PAGE PAGE 8 ,46BJѶ}nW@1$B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,B*phCJ,OJPJo(aJ,,B*phCJ,OJPJo(aJ,mH sH nHtH,B*phCJ,OJPJo(aJ,mH sH nHtHB*phCJ,OJPJo(aJ,,B*phCJ,OJPJo(aJ,mH sH nHtHB*phCJ,OJPJo(aJ,$B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ JLNRdfjW<)$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 'B*phCJ OJPJQJ^JaJ 5\'B*phCJ OJPJQJ^JaJ 5\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\$B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,  t v z ѾnY<'(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH z | b d r ͸hU:'$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ .B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH r t v x z θt^D0'B*phCJ OJPJQJ^JaJ 5\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\'B*phCJ OJPJQJ^JaJ 5\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ  ƹ~i\K:-B*phCJ PJo(aJ B*phCJ PJo(aJ nHtH B*phCJ PJo(aJ nHtHB*phCJ PJo(aJ (B*phCJ PJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ PJaJ B*phCJ PJo(aJ B*phCJ PJaJ B*phCJ PJo(aJ B*phCJ PJaJ B*phCJ PJo(aJ B*phCJ PJaJ B*phCJ PJo(aJ B*phCJ$PJaJ$*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\ ò|hUA4B*phCJ PJaJ5'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ5$B*phCJ OJPJQJ^JaJ5'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ57B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtHB*phCJ PJo(aJ B*phCJ PJo(aJ B*phCJ PJo(aJ nHtHB*phCJ PJo(aJ B*phCJ PJo(aJ nHtHB*phCJ PJo(aJ B*phCJ PJo(aJ nHtH DFXZjtvxѾzgQ3+B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH\+B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ +B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ xz|ǩyhH0.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\!B*phCJ OJPJQJ^JaJ +B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\3B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH\;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH\3B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH\;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH\qYF+4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ .B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ .B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\ hѺpP8.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ǧoW?,$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ .B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\.0`bdѺu^>&.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH ǯnS@-$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ .B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\ Xl|~ǯiVC0$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ .B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\ ~6ǯq\?*(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH!B*phCJ OJPJQJ^JaJ (B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\ JϷgR5 (B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\ JLhjln`b͸hP;&(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH bdfpr|X߿gO7$$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ .B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\X^`$&nprͺn[H5,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH rtv ͺeI5(B*phCJ PJaJ5'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ57B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH 8 < 6!8!:!B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\B*phCJ PJaJ _HB*phCJ PJaJ _HB*phCJ PJo(aJ _HB*phCJ PJaJ _HB*phCJ PJaJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJaJ KH &66466666666666666666666666666666666666666666666666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@N0nfh*('@q(ybl_(uCJaJ@O@p16G$1$CJOJQJ^JaJKHVOV Plain Text8$7$9DH$OJmH sH nHtH_H@O@p18G$1$CJOJQJ^JaJKH,O,p01$KHaJJz r x~JbXr ^!"# !"#$%&'() "#*+,-. G*Ax @Times New Roman-([SO- |8ўSO7D eck\h[{SO;4 N[_GB2312-4 |8wiSO;4 wiSO_GB2312Zwm^2014t^ՋU_(ulQRXTdemo Administrator QhMB''pg N!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[80)?'*2&&&&wrC5r1cv$!2%"e})\-?31 2g965@"+DyMDmGHVK.M}M0VPP'UW@Yi^1fOsitM[uqy{2r`@Q@%Xr}eUX4Z i\ E c\!);Qo6x#j ${VVghT@Rwi0B?ZWygB30uhKxvnRR=1 6dDjaq! %)A4meQuw"#AX~z4N EQwe! 7XXlhh* sW V W K < q ?# v^ W 5] Z $ Ke x1kfu_ !6]0>`ycnr.D3 :%!^%MIrsC=3lP*\yLPS}eUrV 5 Q3SF{V F!86qdg~W }~c?Pwn0?O;^!!!""" "&"(""͸cK3(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH """""""""### # ###(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0JU0JmHsHnHtHU0JU0JUU0JU(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH 6LNf t wl dWD` d1$H$WD` d1$H$WD` d1$H$WD` d1$H$WD` da$$WD` da$$WD`da$$VD^WDdA`AdDa$$dDa$$dG$1$dG$1$ byk d1$H$WD` dG$H$WD` d1$H$WD` d1$H$WD` d1$H$WD` dG$H$WD` d1$H$WD` dG$H$WD` dG$H$WD` dWD` dWD` ~jb~pc dG$1$H$^ d1$H$WD` d1$H$WD`da$$1$H$WD` d1$H$WD` d1$H$WD` d1$H$WD` dG$H$WD` dG$H$WD` d1$H$WD` dG$H$WD` `&p 8!^!"~padG$1$H$WD` d1$H$WD`dG$8$7$H$WD` dG$H$WD` dG$H$WD` dG$H$WD` dG$H$WD` dG$H$WD` dG$H$WD` dG$H$WD` dG$H$WD` "(""""" #####dG$1$H$WD` 9r 9r 9r #$&` 9r  9r 9r 9r #$&` 9r dG$1$H$WD` d1$H$WD` 0. A!8#"8$%1; 0fZ~oj.S<1e&B_2i1aTh Qn2h'uhA0|~8p*_EtuDobmC / |c *c\*}*?*1*/**o+-+ +< +c++0K-,\,omy,0,l/,V-?C-o)-B@.DH.0q.~_.Q.m.O ..Y.~y.// u/q/'V/s^/Yf0E +000OF0-0]1231IUW1d`1=f1l1Z1D2562XB2Ni2mO2p2j2jv4m4{e4a49)4uCY57d5%5 5'=6mxU6!_6Bs6?i{6X6)6T6>7`7N+7[7\I8zgV8?Q88}9E9V9@S :D :~:&/%:]@>:]W:U: :p:x3:y;Z;Ke;7j;#Z;; ,;.;K; <C-<4<$x<#Y+w>F6>o>^W?t^?Q@YABOdB9CCy$C_h_A/`&Q`ey`[U`-`i`p aZkaS[a9aAa $agb}NcE0$c)c,Jc_ lcHlcs}cj>chvcXddQ5eAe!eeI;,f,fdcf7/gMgn8g!gXg^gUq-hKXhOhWhv4dinti-i|%iHiXiTjuZ'j 3j7Xj_ZjNj||jyWjtCjxjKo2|-T\2 ^ l  <Zs>z0( * 3 ? !!@